کانکس سردخانه ای ⬅️(خرید و قیمت سردخانه کانکسی)

کانکس سردخانه ای ⬅️(خرید و قیمت سردخانه کانکسی)
سردخانه ثابت, سردخانه ثابت کانکسی

پروتئین حاصله یعنی هورمون رشد در گوسفند از 217 اسیدامینه و در انسان از 191 اسید امینه تشکیل شده است. به دليل غنی بودن شير از ترکيبات مورد نياز برای رشد ميکروارگانيسم ها، در صورت بروز آلودگی ميکروارگانيسم ها به سرعت در شير رشد کرده و باعث فساد آن می گردند. این تحقیق در مدل لاجیت پروبیت از متغیرهای «رابطه بلندمدت بنگاه با بانک«، «نسبت اعتبارات بانکی به کل بدهی بنگاه»، «تدوام اعتبارگیری از بانک»، «تغییرات دارایی برای پرداخت بدهی» و سایر متغیرها که رابطه بنگاه با بانک را نشان میدهد، استفاده کرده است. از این رو ققنوس کانکس خاورمیانه در سردخانه های کانکسی خود از موتور های بسیار باکیفیت و No.1 اروپایی استفاده کرده است . در سالهای اخیر استفاده از نانوذرات نقره به دلیل خواص ضد میکروبی آن رواج یافته است (17). وجود نانوذرات نقره در کنترل و از بین بردن میکروارگانیسمهای عامل بیماری به علت داشتن منطقه سطحی بالا که منجر به تماس بهتر با باکتریها میشود، در مقایسه با سایر ترکیبات نقره کارایی بیشتری دارند (19). پوسیدگی و اتلاف وزن میوه بعلت تعرق از جمله عوامل مهم و محدود کننده برای نگهداری میوه پرتقال به شمار می آیند .کپکهای سبز و آبی از راه زخمهایی که در حین برداشت و حمل و نقل روی میوه ها ایجاد می شود میوه ها را آلوده می کنند و در صورتیکه کنترل موثری انجام نشود باعث ضایعات پس از برداشت میوه مرکبات قبل از رسیدن به دست مصرف کننده می شوند. ᠎This content h as  been generated ᠎by GSA Conte​nt Generator DE MO .

سردخانه ثابت کانکسی

ابتدا غلظت های مختلف نانوذرات با مخلوط کردن میزان های متفاوت از محلول اولیه نانوذرات نقره تهیه گردید. بهترين و موفق ترين روش برای حفظ بهداشت انبار و سردخانه، سترونسازی و شست وشوی آن ها پيش از انبار کردن محصول جديد است. دلیل تغییرات افزایشی TBA طی دوران انجماد میتواند مربوط به اکسیداسیون اسیدهای چرب چندغیراشباع و تشکیل محصول ثانویه مالون دی آلدهید در طول دوره نگهداری باشد (Aubourg et al., 1999)؛ سوابق مرتبط داخلی همانند رستمزاد و همکاران (1388) و دقیق روحی و همکاران (1391) نیز موید همین مسئله است. یک نکته قابل تامل در تاسیس و احداث سردخانهها استفاده از برق سهفاز یا تکفاز است، که هزینههای مربوط به سردخانهای که با برق 3 فاز کار میکند بیشتر است اما نمیتوان سردخانهای با ابعاد بزرگ تاسیس کرد که با برق تکفاز کار کند. مجموعة این مزایا باعث شده است علاوه بر دستیابی به محصول ارگانیک، اشتغال بسیاری از روستاییان فراهم شود؛ اما با وجود ایجاد چنین فرصتی، شواهد حاکی از آن است که در برابر کارآفرینی سبز دریاچهای، موانع و چالشهایی وجود دارد که در این مطالعه 4 بعد زیرساختی ـ فنی، اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی و آموزشی ـ حمایتی درک و بررسی شدند؛ به نحوی که بر پایة دیدگاه کارشناسان و با توجه به ادبیات نظری پژوهش دو عامل موانع زیرساختی – فنی و موانع اقتصادی به ترتیب 41 و 39درصد از چالشهای موجود در منطقة مدنظر را برای ایجاد کارآفرینی سبز دریاچهای خواهند داشت.

به این منظور شیوههای متفاوتی مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است که در این میان نقره مزیت های بیشتری از دیگر عوامل ضدمیکروبی دارد و برای گونه های بی شماری از باکتری ها، قارچ ها، جلبک ها، و برخی از ویروس ها سمی است. همچنین کمترین پوسیدگی هم در سطح 25 پی ام ام اتفاق افتاده که نشان دهنده این است که ذرات نانو نقره توانسته به خوبی باعث افزایش عمر نگهداری میوه شود. از لحاظ صفت پوسیدگی رقم خونی و به دنبال آن رقم والنسیا کمترین مقدار را دارا بود و همچنین برای بقیه صفات هم رقم خونی و بعد از اون هم والنسیا بیشترین مقدار را دارا باشد (جدول 2). اثر متقابل نانو ذرات با رقم هم بجز برای اندازه قطر، اندازه طول و پوسیدگی برای تمام صفات معنی دار بود که مقایسه میانگین تیمارها برای این اثر متقابل نشان داد که بهترین تیمارها برای اکثر صفات رقم خونی در سطح 20 میلی گرم در لیتر و به دنبال آن رقم خونی در سطح 20 میلی گرم در لیتر و بعد از این هم رقم والنسیا در این دو سطح بود.

لذا این تحقیق به منظور بررسی اثر غلظتهای متفاوت نانو ذرات نقره در بالا بردن ماندگاری میوه چند رقم پرتقال رایج در منطقه جیرفت انجام شد. همچنین نتایج نشان داد که رقم خونی و به دنبال آن رقم والنسیا برای نگهداری مناسب تر هستند. پرتقال اولیه کوچک، تلخ و پر از هسته که در اثر مهندسی ژنتیک و همچنین انتخاب نوع برتر و کود کافی درشت تر و شیرین تر شده است در نواحی خشک و بیابانی میوه شیرینتر و عطر آن بیشتر است (4). بهره برداران مرکبات برای مقابله با رشد قارچ های انباری در حال حاضر از روش های غیر متعارف همچون قارچ کش بنومیل و قارچ کش تکتو 60 استفاده می کنند. تعیین شدت آلودگی انبارها و جمعآوری نمونه: طی بازدید از انبارهای مناطق مختلف شهرستان اردبیل، نمونههای دارای علائم پوسیدگی خشک جمعآوری و به آزمایشگاه منتقل شدند. مقایسه میانگین این اثر متقابل نشان داد که برای اکثر صفات سطح 20 و 25 میلی گرم در لیتر در دوره سوم و بعد از آن دوره دوم انبارداری بیشترین مقدار و همچنین کمترین مقدار پوسیدگی هم را نشان داده است.

اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد سردخانه ثابت بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

نظام حقوق بین المللی مالکیت فکری و حمایت از صنایع دستی (2)

نظام دستمزد فی مابین المللی مالکیت فکری و حمایت از صنعت های دستی تابلو فرش, …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.