دنیای ۲۰۲۲ و ارزهای دیجیتال؛ ۱۲ جنگی که امسال باید منتظرش باشیم (3)

دنیای ۲۰۲۲ و ارزهای دیجیتال؛ ۱۲ جنگی که امسال باید منتظرش باشیم
ترازو دیجیتال

در اوایل فصل رشد (بعد از مصرف علف کش های پس رویشی در مرحله 6 تا 8 برگی گلرنگ)، ارتفاع گلرنگ در تیمارهای علف کش دسمدیفام و فن مدیفام (عدم مصرف علف کشهای قبل از کاشت) تفاوت معنیداری با شاهد عدم کنترل علفهرز نداشت. از آنجا که این علف کشهای پسرویشی علف های هرز باریکبرگ را کنترل میکنند و با توجه به عدم وجود علف های هرز باریکبرگ در مزرعه این مسئله کاملاً منطقی به نظر میرسد. بافت خاک مزرعه لوم رسی و درصد رطوبت وزنی رطوبت در شرایط ظرفیت مزرعه 24 درصد و وزن مخصوص ظاهری آن 34/1 گرم بر سانتیمتر مکعب و pH آن حدود 5/7 میباشد (8). عملیات تهیه بستر شامل شخم و سیکلوتیلر بود. یک روش رایج برای افزایش شدت نور در گلخانه ها، استفاده از لامپ های فشار قوی مختلفی است که می توان نور را چند درصد افزایش داد. سنجش وزن و دقت در آن نه تنها از نظر زیبایی و ظاهری دارای اهمیت است، بلکه تا حد زیادی می تواند سلامت بدن افراد را تضمین کند و نیز می تواند با تغییرات غیرعادی وزن،مانند کاهش زیاد وزن بدن یا افزایش ناگهانی و غیر طبیعی وزن هشدار دهنده برخی مشکلات و بیماری هاییشود که درنتیجه استفاده مرتب از ترازو وزن کشی می توان از آن آگاه شد و با پیشگیری به موقع بیماری از اثرات مخرب آن جلوگیری کرد .  This a rtic᠎le has be᠎en do ne by GSA Con te​nt G᠎enerator Dem​ov​er sion .

ترازو دیجیتال

آزمایش در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ٨٦-٨٥ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجفآباد اجرا شد. علف های هرز مزرعه شامل تاجخروس وحشی3، سلمهتره4، پنیرک5 و پیچک صحرایی6 بودند. در زمان رسیدگی فیزیولوژیک تیمارهای علف کش دسمدیفام و فن مدیفام هر یک در یک گروه آماری قرار گرفتند و وزن خشک علف های هرز را به ترتیب 62 و 42 درصد نسبت به تیمار شاهد عدم کنترل علفهرز کاهش دادند. علف کش های تریفلورالین و اتال تریفلورالین وزن خشک علف های هرز را حدود 95 درصد نسبت به شاهد عدم کنترل علفهرز کاهش دادند و تفاوت معنیداری بین این تیمارها مشاهده قیمت ترازو دیجیتال نشد. در مطالعه بلک شاو و همکاران (20) مصرف تریفلورالین به میزان 1/1 کیلوگرم در هکتار، اتال ترفلورالین به میزان 1/1 کیلوگرم در هکتار و ستوکسیدیم به میزان 25/0 کیلوگرم در هکتار موجب هیچگونه خسارتی روی بوته گلرنگ نشد. بوته های هر گونه در داخل آون تهویه دار تحت دمای 70 درجه سانتیگراد و به مدت 72 ساعت خشک و بلافاصله پس از خروج از آون، با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت صد توزین گردیدند.

برای محاسبه عملکرد دانه در واحد سطح مساحتی معادل 7/2 متر مربع از ردیف 5 با رعایت حاشیه برداشت گردید و پس از خرمنکوبی و بوجاری، دانهها با ترازو توزین شدند. هر کرت آزمایشی شامل 6 ردیف کاشت بود. درباره دائوها (DAO) خیلی صحبت کردم و موضوع داغی در مصاحبهها بود. خیلی از کشورها از تلاش خود برای معرفی ارزهای دیجیتال ملی پرده برداشتند. ۴-سطح ترازوی دیجیتال خود را به طور مرتب تمیز نموده تا ورود گرد و غبار و جرم به قطعات داخلی سبب کاهش طول عمر دستگاه نگردد. حمایت از تولیدات با کیفیت استاندارد و ارزشمند داخلی بر عهده کیست ؟ علفکشهای تریفلورالین و اتال فلورالین به صورت پیشرویشی در زمان آبیاری اول به آب اضافه شد و علف کشهای پسرویشی (ستوکسیدیم، هالوکسی فوپ، دسمدیفام و فن مدیفام) در مرحله ٨-٦ برگی گلرنگ، بهوسیله سمپاش پشتی و با فشار ٥/٠ کیلوگرم بر سانتیمترمربع و حجم پاشش حدود 300 لیتر در هکتار روی کرت های مربوطه و به طور یکنواخت پاشیده شد. آبیاری اول در تاریخ 27 اسفند صورت گرفت و آبیاری های بعدی تا زمان استقرار بوتهها به فواصل 7 روز انجام شد. لازم به ذکر است در نمونهبرداری اول هنوز علف کشهای پسرویشی مصرف نگردیده بود، بدین لحاظ واضح است که نتایج این تیمارها در نمونه برداری اول مورد بحث نخواهد بود.

تعداد بوته (در متر مربع)، ارتفاع (سانتیمتر) و وزن خشک (گرم در متر مربع) برای علف های هرز سبزشده به تفکیک گونه در زمان قبل از مصرف علف کشهای پسرویشی، مرحله گردهافشانی و مرحله رسیدگی فیزیولوژیک گلرنگ اندازهگیری شدند. به منظور تعیین اثر علف کشها و نیز رقابت علف های هرز روی گلرنگ، در زمان قبل از مصرف علف کشهای پسرویشی، مرحله گردهافشانی و مرحله رسیدگی فیزیولوژیک گلرنگ، ده بوته متوالی گلرنگ روی ردیف کاشت سوم (در محدوده شمارش علف های هرز) از سطح خاک بریده شده و پس از اندازهگیری ارتفاع، بوتهها به آون منتقل شدند و تحت دمای ٨٠-٧٥ درجه سلسیوس به مدت 72 ساعت خشک شده و بلافاصله توزین شدند. همانطور که می دانید شرکت پیام توزین مکریان، برای ساخت ترازو های خود نهایت دقت را به خرج داده است. در نهایت داده های جمع آوریشده برای هر صفت با استفاده از برنامه آماری کامپیوتری SAS مورد تجزیه واریانس قرار گرفت و در صفاتی که آزمون F معنیدار شد، مقایسه میانگین با استفاده از روش حداقل تفاوت معنیدار (LSD) ، انجام گردید. بلاک شاو و همکاران (20) و اندرسون (16) صفت ارتفاع بوته را به عنوان معیاری در ارزیابی تحمل گلرنگ به علف کش ها ذکر نموده اند.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

نظام حقوق بین المللی مالکیت فکری و حمایت از صنایع دستی (2)

نظام دستمزد فی مابین المللی مالکیت فکری و حمایت از صنعت های دستی تابلو فرش, …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.